Obchodní podmínky

Obchodní podmínky HPST, s. r. o.

Veškeré požadované změny proti standardním „Obchodním podmínkám HPST, s.r.o.“ prosím uvádějte přímo v objednávkách nebo ve smlouvách. Pokud ve smlouvě nebo v objednávce není uvedeno jinak, řídí se obchodní vztah mezi kupujícím (objednatelem) a HPST, s.r.o., těmito obchodními podmínkami.

1. Objednávka, kupní smlouva – veškeré dodávky zboží a služby HPST, s.r.o. (dále jen HPST), jsou realizovány na základě písemné objednávky nebo kupní smlouvy. Objednávky spotřebního materiálu
a servisních služeb mohou být zasílány i faxem nebo elektronickou poštou. Objednávky přístrojů a kupní smlouvy přijímá HPST pouze jako písemné originály podepsané statutárními zástupci kupujících organizací nebo jimi zplnomocněnými osobami. Závazné jsou objednávky 
a kupní smlouvy podepsané statutárním zástupcem HPST nebo faxové a elektronické objednávky zpětně potvrzené pracovníky HPST.

 • Kupující může provádět změny ve svých objednávkách pouze písemnou formou a po dohodě
  s HPST, kupující hradí veškeré dodatečné náklady spojené se změnou objednávky.
 • HPST vyrozumí kupujícího neprodleně o všech modelových změnách nebo inovacích produktů
  v průběhu realizace objednávky/kupní smlouvy kupujícího. Pokud tyto změny nevedou ke zhoršení parametrů zboží nebo k navýšení jeho konečné ceny, může je HPST provést bez písemného souhlasu kupujícího.
 • V ostatních případech může HPST provádět změny v objednávce pouze po dohodě a písemném potvrzení této dohody kupujícím.
2. Nabídky, ceny – ceny zboží a služeb jsou uvedeny v nabídkách HPST. Pouze tyto cenové informace jsou závazné. Pokud není uvedeno jinak, mají nabídky platnost 30 dnů od jejich vystavení.

 •  Ceny jsou vždy uváděny bez DPH, v případě potřeby je DPH v nabídce uváděno jako samostatná položka. O DPH jsou ceny navýšeny při fakturaci podle zákonů platných v den zdanitelného plnění.
 • Výsledná cena uvedená v nabídce na zboží je konečná a zahrnuje dopravu, pojištění a další výdaje spojené s dovozem zboží na místo určení.
 • V některých případech jsou v cenách zahrnuty i servisní služby – instalace, familiarizace, školení atd., bližší informace, pokud nejsou uvedeny v nabídce, podává obchodní zástupce HPST.
 • Nabídky za HPST podepisuje obchodní zástupce, který nabídku zpracovává.
3. Dodávka zboží – zboží je dodáváno na místo určení a v termínu specifikovaném v objednávce nebo
v kupní smlouvě, HPST zodpovídá za ztráty nebo poškození zboží až do doby jeho předání kupujícímu přepravcem. Převzetí zboží stvrzuje kupující svým podpisem přepravních dokumentů. V této fázi kupující stvrzuje, že zásilka má přepravnímu dokumentu odpovídající počet balení (krabic, palet atd.) a že zásilka není zřetelně poškozena.

 • V případě dodávky spotřebního materiálu nebo zboží, které nevyžaduje instalaci servisním technikem HPST, kupující sám provádí detailní kontrolu jednotlivých položek zásilky a informuje okamžitě HPST o případných závadách nebo nedostatcích. V těchto případech HPST akceptuje eventuální reklamace nejdéle     do pěti pracovních dnů od převzetí zásilky kupujícím od dopravce.
 • V případě dodávky zboží, které vyžaduje instalaci servisním technikem HPST, zůstává zásilka po převzetí kupujícím od dopravce nerozbalena. Detailní převzetí zboží provede s kupujícím servisní technik HPST a veškeré nedostatky a závady poznačí do instalačního protokolu HPST.
 • Technická dokumentace – uživatelské příručky – jsou dodávány v anglickém a českém jazyce.
 • Součástí dodávky přístrojů je prohlášení o shodě zařízení dle ustanovení zák. č. 22/1997 Sb.

 4. Platby, obchodní informace – kupující obdrží písemné potvrzení objednávky, eventuálně potvrzenou kupní smlouvu. Se zásilkou obdrží detailní dodací list s popisem a množstvím dodávaného zboží/služeb. HPST vystavuje faktury na zboží/služby po dodání na místo určení. Splatnost faktur, pokud není specifikováno jinak, je 14 dnů na spotřební materiál a servisní díly a služby, 21 dnů na analytické systémy a konfigurace. Faktury obsahují všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Kupující se stává vlastníkem zboží dnem jeho úplného zaplacení. Dokladem zaplacení je potvrzení peněžního ústavu kupujícího o uskutečnění bezhotovostního převodu na účet prodávajícího.

 5. Instalace přístrojů, školení, záruka – v případě, že součástí dodávky zboží je i instalace, provádí se na základě výzvy kupujícího, nejpozději však do 30 dnů po dodávce zboží. Záruka na přístroje Agilent Technologies a jejich doplňky je 24 měsíců od instalace, záruka na přístroje jiných výrobců se řídí záručními pravidly těchto výrobců a může být specifikována v průběhu nabídkového řízení. Pokud není uvedeno jinak, je záruka na přístroje jiných výrobců standardně 12 měsíců od instalace. Na spotřební materiál a náhradní díly je záruka 3 měsíce po dodání. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. Pokud není instalace provedena do 30 dnů po dodání zboží, může kupující požádat o odklad – prodloužení záruky - po dohodě s pracovníky obchodního oddělení HPST. V případě písemně neodůvodněného prodlení v instalaci ze strany kupujícího začíná záruční lhůta automaticky dnem dodání na místo plnění.

 •  Součástí instalace je prověření funkčnosti zařízení a základní seznámení s obsluhou (familiarizace). Náplň familiarizace se řídí osnovou HPST, která je součástí instalačního protokolu. Instalace a seznámení s obsluhou jsou stvrzovány oboustranným podpisem na instalačním protokolu.
 • Pokud je součástí dodávky i externí školení obsluhy, dodává se formou skupinových školení v rámci kurzů, jejichž termíny vypisuje HPST v průběhu roku. Informaci o termínech se kupující dozví na webových stránkách prodávajícího v sekci “služby/školení“. Kupující provede registraci účastníka na vybraném školení pomocí webového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách jednotlivých školení nebo na stránce http://hpst.cz/sluzby/zavazna-prihlaska. Školení předplacené v rámci instalace přístroje musí být vyčerpáno do 12 měsíců od instalace.

 6. Záruční a pozáruční servis přístrojů – zabezpečuje HPST prostřednictvím proškolených servisních techniků na základě požadavků kupujících. V průběhu záruční lhůty jsou závady řešeny expresním způsobem při zahájení řešení závady nejpozději do 48 hod. Pozáruční závady mohou být řešeny v rámci servisních smluv s HPST nebo formou individuálních objednávek. Servisní objednávky přijímá servisní oddělení HPST, s.r.o., pomocí webového formuláře na stránce http://hpst.cz/servisni-pozadavek.
V případě, že je formulář dočasně mimo provoz nebo objednatel nemá přístup na internet, je možno požadavek nahlásit telefonicky na čísle 725 631 863 a následně písemně elektronickou poštou na servis@hpst.cz nebo poštou na sídlo společnosti HPST, s.r.o. Pro urychlení řešení závad u výrobků Agilent Technologies využívá servisní oddělení HPST evropské konzultační středisko Agilent Technologies a jeho expertní systém se znalostní databází. V některých případech může být závada na základě doporučení výrobce řešena výměnou přístroje nebo jednotlivých modulů.

Pozáruční opravy jsou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený
u zákazníka a cestovní zóna podle platného ceníku HPST.

 7. Servisní smlouvy, preventivní údržby, kvalifikační služby – rámcové servisní smlouvy se uzavírají
s kupujícím jak na provádění oprav po dobu trvání smlouvy, tak i na preventivní údržby a kvalifikační služby poskytované v tomto období (viz Rámcová smlouva o poskytování servisních služeb společností HPST, s.r.o., která je samostatným dokumentem HPST). Rámcová servisní smlouva definuje způsob spolupráce mezi zákazníky HPST a servisem HPST v oblasti poskytování a využívání servisních služeb HPST, včetně prodeje servisních dílů a spotřebního materiálu v rámci poskytování těchto služeb a je na vyžádání dostupná v obchodním i servisním oddělení HPST.

 •  Ceny preventivních údržeb a kvalifikačních služeb zahrnují i dopravu, vystavení protokolů
  a kvalifikační dokumentace. Ceny preventivních údržeb a kvalifikačních služeb nezahrnují náklady na materiál a taktéž náklady spojené s opravou při údržbě shledaných závad. Opravy závad jsou
  v tomto případě řešeny jako zvláštní placená oprava na základě individuální objednávky.
 • Kvalifikační služby na základě prováděných testů hodnotí aktuální stav systému a poskytují uživateli informaci o tom, zda dotčený systém splňuje či nesplňuje požadované technické specifikace. Kvalifikační služba nenahrazuje opravu ani výrobcem doporučenou pravidelnou preventivní údržbu.
 • Termín plnění – v případě servisní smlouvy je po nahlášení závady zahájen servisní zásah do dvou dnů (48 hod.). V případě preventivní údržby a kvalifikačních služeb je činnost plánována společně s objednatelem tak, aby vyhovovala objednatelem stanoveným lhůtám a termínům. Požadavky na termín kvalifikačních služeb předává objednatel HPST nejpozději 10 pracovních dnů před tímto termínem.
 • Servisní oddělení HPST, s.r.o., přijímá objednávky na servisní práce v pracovní dny: pondělí–čtvrtek, 8:30–17:00 hod.; pátek, 8:30–15:00 hod.
 • Nahlášení závady, popř. požadavku na termín kvalifikačních služeb, zasílá objednatel pomocí webového formuláře na stránce http://hpst.cz/servisni-pozadavek. V případě, že je formulář dočasně mimo provoz nebo objednatel nemá přístup na internet, je možno požadavek nahlásit telefonicky na čísle 725 631 863 a následně písemně elektronickou poštou na servis@hpst.cz nebo poštou na sídlo společnosti HPST, s.r.o.
 • Servis HPST je oprávněn vydávat osvědčení o přístrojích pro potřeby auditů a kontrolních orgánů laboratoří v rámci regulovaného prostředí podle SOP Agilent Technologies, eventuálně jiných výrobců laboratorní techniky, která je součástí této smlouvy. Objednateli – zodpovědné osobě dle čl. II. 1. servisní smlouvy – je předáván originál certifikátu k provedené kvalifikační službě potvrzený odpovědným nebo pověřeným zástupcem odběratele a servisním technikem HPST, který kvalifikační službu provádí.
 • Závěrem každé servisní návštěvy je vystavena zpráva o provedeném servisním zásahu, tzv. servisní zakázka (SZ). SZ je vystavena a předána osobě přebírající servisní činnost buď v papírové formě nebo zaslána elektronicky (e-mailem).

 8. Sankce – v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z dlužné částky denně, nejvíce však 5 % z celkové ceny. Povinnost uhradit platbu je splněna připsáním fakturované částky na účet prodávajícího. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle předmětu smlouvy vzniká kupujícímu právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den zpoždění, nejvíce však 5 % z celkové ceny.

 9. Vyšší moc – Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nesplnění smluvních povinností
v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a nemohou je ovlivnit. Pokud tato vyšší moc netrvá déle než šest (6) měsíců, prodlužuje se plnění závazků o dobu trvání této vyšší moci. V případě trvání vyšší moci déle než šest (6) měsíců, je nutné řešit vzniklou situaci vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí prodávající okamžitě kupujícího písemně o takovém stavu a jeho příčině a rovněž o jeho skončení. Jestliže Kupující neuvede písemně jinak, Prodávající pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy, dokud je to rozumně praktické a musí hledat všechny rozumné alternativní prostředky pro plnění smlouvy, kterým nebrání událost vyšší moci.

10. Ostatní obchodní podmínky HPST, s.r.o. – Řídí se ustanoveními Občanského zákoníku České republiky č. 89/2012 Sb. v platném znění v době předání těchto podmínek kupujícímu.

11. Zpracování osobních údajů – podrobnosti k zásadám zpracování osobních údajů můžete najít na webu HPST, s.r.o., v části Ochrana soukromí, http://hpst.cz/ochrana-soukromi.

  

V Praze dne 2. ledna 2019                               RNDr. Karel Vranovský, CSc.            
jednatel společnosti HPST, s. r. o.

Stáhnout PDF